Khoả Than Gợi ý cho cổ phiếu mới: ngày hôm nay có thể đăng ký xiangou với sự chính xác Rongyi

Ngày hôm nay, bạn có thể đăng ký cho xianglour mới và độ chính xác của Rongyi. P/ E tỷ lệ xử lý dung liệu mới là 20 Độ chính xác của Rongyi trên thị trường Bắc Kinh có tỷ lệ P/ E là 23.8922N, mã ký hiệu là 8899223, và giá đăng ký là 3.21 yuan. Description \t\t\t\t Đây là phúc lợi của cổ đông! Mười cổ phiếu vàng đứng đầu là để các người đào hố vàng! Thư mục Comment Description Description Thông tin chất lượng, cách giải thích chính xác, mọi ứng dụng ở đảo Sinai. Thẻi rảnh thống: Ling Chen sf179