Thong Ke Xsmb Hang Tuan Hệ thống nhận dạng khuôn mặt của Ngân hàng thông tin bị hỏng.

Những kẻ gian dối đã sử dụng \,