Kqxsmb 7/3/2022 Dao Trung Quốc không tốt như Michelin. Tổng quản lý Trương Hạ Nhân đã xin lỗi, bối cảnh video trên mạng đã bị hiểu lầm.

Tổng quản lý Trương vị Hiểu Tuấn xin lỗi chân thành và nói rằng đoạn video trực tuyến không miêu tả tình hình và ngữ cảnh lúc đó. Một: Vào tháng Bảy 18, tổng quản lý Trương vị, Trương vị đã nói rằng người Trung Quốc không cắt rau theo đúng cách. Một lần nữa ông vội vã lên đầu tìm kiếm Ngụy BácKqxsmb 7/3/2022, và nhãn hiệu Trương Hạ Vị lại đứng lên hàng đầu. The evening of July 18, tổng quản lý Trương vị, Hạ vị, đã trả lời trong tài khoản video cá nhân của ông Weibo rằng ông ấy muốn xin lỗi các bạn về các sự kiện công cộng gần đây. Tiểu Nhân nói rằng trang web có phê bình về chủ đề \