CSRC: hỗ trợ tiền công để thực hiện mua sản phẩm của chúng với quỹ riêng.

Theo như thông tin trực tuyến về thời gian an ninh, thì Cơ quan Xã hội (lương trắng) đã thông báo về sự đóng góp cho chức năng của thị trường vốn và hỗ trợ việc phục hồi nhanh chóng và phát triển các khu vực và các khu vực bị dịch bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng. thông báo nói rằng nó hỗ trợ các công ty quản lý quỹ công cộng thực hiện các khái niệm đầu tư lâu dài, giá trị và đầu tư có trách nhiệm, mua sản phẩm của họ với quỹ riêng mình, đóng vai trò của các nhà đầu tư chuyên nghiệp và hướng dẫn nhiều quỹ xã hội cho các công ty chống dịch. Description Dừng lại!