Không thay đổi chiến lược kinh doanh chính của y khoa miệng. và công nghệ văn phòng Heren muốn xây dựng một nhóm y tế đa đặc biệt.

*Tonce y tế (600063), bị ảnh hưởng rất lớn bởi thị trường do bị s ét đánh chiếm, nói trong một thông báo phản hồi hồi thư việc làm việc của Sở Giao dịch chứng khoán Thượng Hải vào buổi chiều tháng đôi rằng chiến lược kinh doanh chính của công ty dược miệng vẫn không thay đổi. It is very appropriate as the second platform of Tonce Medical to built a multispecial Medical group. Nó có thể điều khiển cho công việc của Heren (1) động với khác công nghệ này, chợ hành quan trọng hơn với Tonce y, mà luôn lấy ngàn tạo và bảo vọi của cuộc biển truyền. Tại sao nó nhanh chóng mua một công ty tử thông tin y tế với động! Cách bảo vệ lợi ích của những công ty đã liệt kê trong tương lai? Nhân viên y tế Tonce nói rằng từ phía kinh doanh, việc xây dựng và phát triển thông tin y tế cho các bệnh viện nha khoa của công ty có thể kích hoạt công việc tiềm năng của Heren và tạo nên s ự hợp tác với các khách hàng gốc của Tonce. sản xuất cả bệnh viện Zijiang đang được xây dựng và Binjiang tương lai bệnh viện không thể tách rời được khỏi những chẩn đoán và khu vực điều trị thông minh. Xây dựng một chương trình dữ liệu lớn và một nền tình báo nhân tạo, phân loại và phân tích hoạt động của bệnh viện và thông tin về sức khỏe khách hàng, kết quả phân tích chất lượng cao của chẩn đoán và điều trị và quản lý hoạt động thông minh, và trở thành Kanbạn cho việc nâng cấp các bệnh viện khác nhau trong tương lai. Ở đây cũng sẽ được thực hiện giải pháp số tự tạo ra bởi công nghệ Heren. Cộng hoà công nghệ của Tonce và Heren có thể nâng cao khả năng thông tin y tế của Tonce và tạo giá trị cao cho khách hàng và doanh nghiệp. Theo thông báo mua bán của

thì đối tượng hứa rằng lãi suất không lưới được khấu trừ từ 2022 đến 2022 không phải là ít hơn 35 triệu yuan, 40 triệu yuan và 45 triệu yuan. Nếu nó không đáp ứng tiêu chuẩn, thì khoản đầu tư Panyuan sẽ bồi thường bằng tiền mặt cho công ty đích. The company's other platform to the company buiment a multispecial Medical group

for the main respecting to assistant, Tonce Medical said that Heren technique mainly phục vụ the top ba bệnh viện in China và has rich experience in the y medical Information. The company think that Heren technology là một công ty không được giá trị. Theo dữ liệu của

tháng ba, 2022, đội tiền của công nghệ Heren là 280.9485.49 yuan và tài sản thương mại (Kế to án) là 261600000 Theo đánh giá của công nghệ này, Tong y sẽ dần loại bỏ các loại đặc biệt khác ngoài dạ dày với công nghệ Heren theo các nghị quyết của hội đồng quản trị và hội đồng cổ đông của Heren về công nghệ này. Sau khi hoàn thành vụ mua bán này, công ty dự định vận hành hai doanh nghiệp chính trong tương lai, là khoa học và công nghệ có những giải pháp tổng hợp cho việc xây dựng bệnh viện kỹ thuật số, là kinh doanh chủ yếu và y tế chuyên nghiệp như mắt, tai, mũi và cổ họng. Công nghệ này sẽ tích cực sử dụng chức năng phân bổ tài nguyên của thị trường vốn, phát triển và thay đổi, tạo ra giá trị cao cho cổ đông, bao gồm Tonce y, và nhận ra tầm nhìn xây dựng một nhóm y tế cấp cao cấp hàng đầu. Sử dụng biện pháp y khoa học để tăng tốc độ phát triển dữ liệu của công ty

Với dữ liệu, Tonce y là một ban điều hành chính với các dịch vụ y tế bằng miệng là kinh doanh chính. Nó được cam kết trở thành một nhóm y tế lớn tham gia môn học khoa học, khoa học và giáo dục khoa học. Hiện tại, nó có một tổ chức y khoa bác sĩ 60. Giá trị của Tong y tế đã tăng liên tục trong ba năm gần đây. trong khoảng một năm trước. công ty thực hiện một lợi nhuận lưới lợi nhuận được cộng lại bởi cổ đông của một công ty được liệt kê hàng triệu triệu lần, một năm-một lãi suất 28-969.67 Ví dụ như: 1 Và có một khu chợ rộng lớn. Nó là một trong những người cung cấp một trong những thứ mới nhất có thể tiếp cần tới một công nghệ nghiên cứu nghiên cứu nghiên cứu tức y bằng chứng cách truyền nghiên cứu nghiên cứu và biết triển khai của Trung Quốc. Công ty đã phát triển một số khách hàng tiêu điểm đại diện bởi thượng viện 20 nổi tiếng nhất ở Trung Quốc, như 301 bệnh viện, Xijing, Tonji Hospital, West China Hospital, Hàm Dương, Xian Y viện và Chiết Giang, và đưa ra những giải pháp tổng quát dựa trên chính hệ thống thu thập dữ liệu, nhập, xử lý, lưu trữ, truyền, chia sẻ và áp dụng các tổ chức y tế và y tế. để thực hiện việc này, Guojin Security tin rằng Trung tâm y tế của Tonce có một hoạt động lâu dài ổn định, và chế độ chi nhánh của bệnh viện chung s ẽ đóng góp cho sự phát triển lâu dài của công ty theo công nghệ Heren. Đại Bảo hiểm cho rằng việc mua bán này s ẽ tăng cường sức mạnh to àn diện của công ty trong lĩnh vực thông tin y tế. và tăng lợi nhuận của công ty và sự cạnh tranh cạnh tranh. Description