Xo So Hang Dau Viet Nam [phải học] Hỗ trợ thủ thuật Heimlich, đã xong cho trẻ em và người lớn.

Ảnh này! A! ra! A! ra! A! A! ra! A! A! ra! A! A! A! Ảnh! A! A! A! A! Ảnh! A! A! A! A! A! A! A! Ảnh! A! A! A! A! ra! A! A! A! A! A! ra! A! A! ra! A! A! A! ra! A! A! A! ra! A! A! A! A! ra! A! A! A! A! A! ra! A! A! A! A! A! A! A! Ảnh! A! A! A! A! A! ra! A! A! A! A! A! A ‼️ Cơ thể lạ bị kẹt ở cổ họng