Kq Mien Nam Công trình thiết kế thời trang ở trường đại học phía Tây Nam xuất hiện tại 2022 China International University Fashion Week

[0]2022 China International College students's fashion tuần được tổ chức trực tuyến từ July 1 đến July 6, 2022Kq Mien Nam, và thực phẩm thiết kế thời trang của trường học phía Tây Nam đã được phát hành trực tuyến trên bục của China International College'fashion tuần tại 15:00 on July 4Kq Mien Nam, 2022. Dưới chủ đề \