Xsst 2 6 Sở cảnh sát Đông Xưởng Công An Tân đã tiếp tục làm y tế và xây một đường dây an to àn trong khuôn viên trường

The China Shang Network Nhận thức được Shandong, June 15 để tăng cường an ninh của trường, thực tế nâng cấp an ninh quanh khuôn viên, và cung cấp một môi trường học an to àn cho giáo viên và học sinh. Gần đâyXsst 2 6, đồn cảnh sát Đông Xưởng Công An Tân Tân đã tiếp tục làm y tá và xây một đường dây an to àn trong khuôn viên trường. Cảnh sát của đồn cảnh sát Donggshaho đã đưa viện cảnh sát hỗ trợ tới thị trấn yuko No. 2 trường trung học và làng yuko No. 2 Central Primary School. Họ dựng những trạm y tế vào giờ học. họ đã chiếm trước vị trí của mình, điều động cảnh sát một cách hợp lý và dẫn dắt khoa học học, không hề cố gắng để đảm bảo an to àn và có trật tự vào khuôn viên trường học, và sẵn sàng giải quyết khẩn cấp bất cứ lúc nào. Đồng thời, nó đã tăng cường độ mạnh và mật độ của các đội tuần tra trong và quanh khuôn viên trường, củng cố an ninh và trật tự công cộng quanh khuôn viên, gặp cảnh sát, thấy cảnh sát và thấy ánh đèn báo động, tăng hiệu quả an ninh của giáo viên và học sinh, và duy trì một môi trường trường an toàn và trật tự. Description