Danh Bai 1102 Ai cuối cùng lại thuộc về dự án xây dựng đầu tiên mà không chấp nhận một số lượng lớn tiền phạt của năng lượng Meijin?

Dễ dàng hơn nhiều lần mà bản báo cáo về Kejia trình bày ở Bắc Kinh, mỗi lần biên tập Thành Tuấn jie

0} áp đặt một hình phạt môi trường cao hơn 20triệu yuan cho một dự án được xây dựng mà không đồng ý, nó đổ lên hai công ty khác nhau, cả hai công ty được liệt kê liên quan đến công ty Meijin Energy (000723, SZ; giá đóng trước là 11.24 yuan). The Bureau có tiến hành điều tra về công ty của ông vào tháng Tám, 2021, và phát hiện rằng dự án này là 6.78m đóng dấu với một s ản xuất hàng năm của hàng triệu tấn 1 Meijin Energy group Co., Lt (in the thì được gọi là \